Úvodní stránka

Vítejte na webové stránce projektu:

ANALÝZA OBLASTÍ S VÝZNAMNÝM POVODŇOVÝM RIZIKEM V ÚZEMNÍ PŮSOBNOSTI POVODÍ MORAVY, STÁTNÍHO PODNIKU VČETNĚ NÁVRHŮ MOŽNÝCH PROTIPOVODŇOVÝCH OPATŘENÍ (PODKLAD K PLÁNU PRO ZVLÁDÁNÍ POVODŇOVÝCH RIZIK V POVODÍ DUNAJE)

Tento projekt je spolufinancován Evropskou unií – Fondem soudržnosti v rámci Operačního programu Životní prostředí.

Číslo programu, Název programu: 05 Operační program Životní prostředí

Číslo prioritní osy, Název prioritní osy: 05.1 Zlepšování kvality vody a snižování rizika povodní

Číslo investiční priority, Název investiční priority: 05.1.24 Podpora investic zaměřených na řešení konkrétních rizik, zajištění odolnosti vůči katastrofám a vývoj systémů pro zvládání katastrof

Číslo tematického cíle, Název tematického cíle: TC 05 Podpora přizpůsobení se změně klimatu, předcházení rizikům a řízení rizik