Popis projektu

Zpracování map povodňového nebezpečí, ohrožení a rizik v oblastech s významným povodňovým rizikem. Návrhy možných protipovodňových opaření strukturálního i nestrukturálního charakteru.

Zpracování dokumentace oblastí s významným povodňovým rizikem. Zpracování podkladů pro Plán pro zvládání povodňových rizik v povodí Dunaje.

Dne 26. listopadu 2007 vstoupila v platnost směrnice Evropského parlamentu a Rady 2007/60/ES o vyhodnocování a zvládání povodňových rizik tzv. Povodňová směrnice Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2007/60/ES o vyhodnocování a zvládání povodňových rizik (dále Povodňová směrnice) ukládá členským státům povinnost postupně na jejich území vyhodnotit povodňové nebezpečí a riziko s cílem omezit nepříznivé účinky povodní na lidské zdraví a na život, životní prostředí, kulturní dědictví, hospodářskou činnost a infrastrukturu.

Povodňová směrnice zavádí rámec pro postupy a formy vyhodnocování významnosti povodňového nebezpečí a pro zvládání povodňových rizik. Rámec je stanoven v zájmu přiměřeně jednotného a srovnatelného postupu řešení při rozdílných přírodních podmínkách jednotlivých členských zemí.